#لبخند_ناز_

#لبخند_ناز_

😂 😭 🌤 🌦

هیچ وقت نباید به اجبار خندید


گاهی باید تا نهایت آرامش، گریه کرد


تبسم بعد از گریه از رنگین کمان بعد از


باران هم زیباتر است.

http://maedeh.kowsarblog.ir/

1539393294136.gif

#مفیدترین_ورزش_برای_قلب_

#مفیدترین_ورزش_برای_قلب_

👇 👈 👇 👉 👓 🏆 👇


زندگی عمل کردن است

این شکر نیست که چای را شیرین می کند

بلکه حرکت قاشق چای خوری باعث شیرینی می شود 🍭

هیچ ورزشی برای “قلب” ❤

مفید تر از خم شدن و گرفتن دست 🎈

” افتادگان” نیست. 🎊


http://maedeh.kowsarblog.ir/

153931161541.gif

#انسان_شکست_خورده_

#انسان_شکست_خورده_

👇 🤔 👌 👇

تجربیات یک انسان شکست خورده با ارزش تر از

موفقیت های یک انسان بی تجربست.

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که

وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم 🤔

و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم 😥


http://maedeh.kowsarblog.ir/

15392264902434d03fcac96bf5d894bfcfa66f5f51.gif

#اسارتی_زیبا_

#اسارتی_زیبا_

📢 👌 👇

ماندن به پای کسی که دوستش داری ❤

قشنگترین اسارت زندگی است

رابطه ها در دو حالت قشنگ میشن

اول پیدا کردن شباهت ها

دوم احترام گذاشتن به تفاوت ها

http://maedeh.kowsarblog.ir/

15391381540_814b4_21510567_m.gif

#رودخانه_خانه_ی_ما_

رودخانه ی،خانه ی ،ما

👇 👀 👉 👈 👇

زمان مانند یک رودخانه است

هرگز نمی توانیم به یک آب دو بار دست بزنیم... 👐

زیرا آن جریان آبی که از مقابل ما گذشت ، دیگر باز نمی گردد. 😭

از هر لحظه ی زندگیمان لذت ببریم

لحظه ها تنها پرندگان مهاجری هستند

که هرگز به آشیانه باز نخواهند گشت

دریابیم لحظه لحظه زندگی را.

http://maedeh.kowsarblog.ir/

1539050263111.gif

 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ