آرشیو برای: "مهر 1397, 19"

#انسان_شکست_خورده_

#انسان_شکست_خورده_👇 🤔 👌 👇 تجربیات یک انسان شکست خورده با ارزش تر ازموفقیت های یک انسان بی تجربست.نصف اشباهاتمان ناشی از این است کهوقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم 🤔 و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم 😥 http://maedeh.kowsarblog.ir/ بیشتر »

تلقین -مهدی یراحی


دانلود آهنگ